Opći uvjeti

Opći podaci

Dupin d.o.o.
Dvorničićeva 22, 10 000 Zagreb
MBS: 080148749
OIB: 31062429092
IBAN: HR2624840081100386214 (Raiffeisen-bank Austria d.d).
Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080148749
Temeljni kapital: 47.600 kn
Predsjednik uprave: Branislav Kurtović
 

Opći uvjeti poslovanja

1.      Opće odredbe
Dupin d.o.o., Zagreb, Dvorničićeva 22 (dalje u tekstu: Dupin) pruža interaktivnu online uslugu putem Internetskih stranica na domeni www.deliiicije.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve Internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.deliiicije.hr. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika.
Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima.
Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.
Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te Dupin ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Dupin ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Dupin.
Dupin pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Dupin je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Dupin može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.
Dupin pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

2. Promjena uvjeta korištenja
Dupin zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na Internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Dupin isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. Računalna oprema
Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne i ograničeno, cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Dupina te sve sa tim povezane troškove. Dupin nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

4. Ponašanje krajnjeg korisnika
Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo Dupina.
Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.
Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Dupin i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Dupin, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju Dupinu.
Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Dupina ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

5. Intelektualno vlasništvo
Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke Dupin ili ih Dupin koristi uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Deliiicije su registrirani žig tvrtke Dupin te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Dupin je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.
Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Dupin strogo je zabranjeno.
Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Dupin i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.
Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.
Dupin ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.
Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito tvrtki Dupin besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog Svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.
Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke Dupin, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

6. Licence i žigovi
Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je tvrtki Dupin dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.
Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Dupin i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti
Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni tvrtka Dupin, njene podružnice, matične kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (i) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Dupin nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka Dupin ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.
Uz prethodno navedene uvjete, ni tvrtka Dupin, niti vladajuće društvo, niti njene podružnice, pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
Tvrtka Dupin nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke Dupin.
Dupin zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. Dupin ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na sistemima za obradu podataka korisnika ili drugačije, čak i kad je Dupin izrijekom obaviješten o takvim štetama.
Dupin zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Dupin, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i Dupina te ih je Krajnji korisnik i nadalje dužan poštivati.
Dupin namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Dupin ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

8. Nadzor
Dupin ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke Dupin, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Dupin zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Dupin nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.
Dupin ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Dupin ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Dupin daje. Dostavljanjem informacija, Dupin ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

9. Privatnost
Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Dupina mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
Dupin ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

10. Tajnost podataka
Dupin ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva Korisnika, preko ove Internet stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje Dupinu tretirati će se kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala Dupinu, kao Korisnik dajete Dupinu neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također Korisnik slaže da Dupin može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Dupin neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) Dupin dobiva dozvolu Korisnika da koristi njegovo ime; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeno zajedno s imenom korisnika; ili (c) Dupin je obvezan to učiniti po zakonu.
Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene Internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Dupin tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.
Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Krajnji korisnik daje tvrtki Dupin pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija predlaže se Korisniku pregledati Izjavu o povjerljivosti podataka tvrtke Dupin.
Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem Internetske stranice ovlašćujete Dupin i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

11. Naknada štete
Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku Dupin, vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

12. Sadržaj trećih strana
Dupin, kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke Dupin. Dupin niti treći pružatelji informacija ne jamče za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom Dupin, tvrtka Dupin ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik tvrtke Dupin ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima Dupin neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.
Internet stranice Dupina sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke Dupin sadržaja na stranicama trećih strana te Dupin izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na Internet stranicama trećih strana.

13. Ništetne odredbe
U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

14. Odricanje od prava
Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

15. Rješavanje sporova
Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

16. Primjena uvjeta korištenja
Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01. studenog 2016. godine do opoziva od strane Dupina.


Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka 

1. Uvodne odredbe
Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica Dupina, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe Dupin Internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim  nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice Dupina.

2. Promjene povjerljivosti podataka
Dupin je ovlašten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na Dupin Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija
Dupin prikuplja osobne informacija koje identificiraju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na Dupin Internetskim stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji Dupina, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Dupinu, traženje informacija o proizvodima Dupina, postavljanje video zapisa, Dupin može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, Dupin je ovlašten zatražiti osobne informacije:  ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja te sliku.
Dupin je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi mu ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad Internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analizirao uporabu Internetskih stranica, poboljšao ponudu proizvoda i usluga te ispitao iskustvo korisnika s trećim stranama.  Dupin je izričito ovlašten koristiti komentare Korisnika  kako bi druge korisnike obavijestio o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u Dupin oglašivačkim materijalima na Internetskoj stranici. Osim toga, ako koristite Internetske stranice Dupina za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Dupin je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. Dupin je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka Dupin Internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.
Dupin je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice Dupina, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Dupin Internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete Dupin Internetske stranice, putem „kolačića“ i  drugih alata. Dupin koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Dupin neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih  stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi putem registracije na Dupin internetskim stranicama ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. Objavljivanje osobnih informacija
Dupin neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije Korisnika s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima s fizičkim i pravnim osobama povezanima s Dupinom.
Dupin pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun Dupina kao što su slanje i distribucija Dupin administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Dupin može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.
Dupin je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite Dupina i zaštite drugih. Dupin je ovlašten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika  kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.
Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta) može o tome dodatno obavijestiti Dupin, a Dupin će, sukladno toj obavijesti, poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Dupin ne predaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim Dupin pridruženim društvima.

5. Nadopune i ispravljanje informacija
Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da Dupin ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na Dupin Internetskim stranicama.

6. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija
Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga.  Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode u ponudi Deliiicije Internet prodavaonice, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Dupin šalje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

7. Zaštita podataka
Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Dupin poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na Dupin Internetskim stranicama pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Dupin provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internetske stranice Dupina te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. Praćenje podataka
Dupin je ovlašten pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica Dupina, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku te za kupnju. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Dupin koristi Treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na Dupin Internetskoj stranici. Kao dio njihove usluge Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima Dupin nema pristup ili kontrolu. Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi Dupin Internetskih stranica možda neće pravilno raditi. Dupin može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime Dupina.

9. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica
Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje Dupin prikuplja od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem Dupin Internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Dupin ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10. Maloljetnici
Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Dupin neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije - osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta Dupin će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi djeteta.

11. Primjena izjave
Ova izjava primjenjuje se od 01. studenog 2016. do opoziva od strane Dupina.
 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte našu Politiku zaštite privatnosti, gdje možete mijenjati postavke kolačića. Označavanjem polja prihvaćam dajete privolu za korištenje kolačića. Označavanjem polja ne prihvaćam ne prihvaćate kolačiće, pa Vam pojedine mogućnosti ove stranice neće biti dostupne.

Prihvaćam Ne prihvaćam
Vrh